Wifi - Access PointWifi - Access Point

HPE OC20 Wifi (JZ074A)

HPE OC20 Wifi (JZ074A)
Hàng mới
HPE OC20 Wifi (JZ074A)
<p>HPE OC20 l&agrave; d&ograve;ng Wifi cho doanh nghiệp quy m&ocirc; nhỏ cần gi&aacute; hợp l&yacute; tuy nhi&ecirc;n vẫn mang đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng qu&yacute; gi&aacute; như roaming, quản trị tập trung, chuẩn 802.11AC mới, hỗ trợ c&aacute;c ứng dụng dữ liệu quan trọng, tạo mạng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch.</p>
Xem chi tiết

HPE OC30 Wifi (JZ374A)

HPE OC30 Wifi (JZ374A)
Sắp ra mắt
HPE OC30 Wifi (JZ374A)
HPE OC30 mới ra mắt là dòng Wifi mạnh mẽ sở hữu công nghệ MU-MIMO Wave 2 lên tới 3 anten cho sóng 5GHz giúp nâng mật độ kết nối dầy đặc hơn, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu LiveStream, Voice, Video thời gian thực
Xem chi tiết

Aruba 207 Wifi (JX954A)

Aruba 207 Wifi (JX954A)
Aruba 207 Wifi (JX954A)
<p>Aruba 207 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 1 tầm trung với mức gi&aacute; hợp l&yacute;, mang lại hiệu suất cao với chuẩn 802.11AC cho c&aacute;c m&ocirc;i trường c&oacute; mật độ trung b&igrave;nh như trường học, cửa h&agrave;ng, kho h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn hay văn ph&ograve;ng doanh nghiệp, những kh&aacute;ch h&agrave;ng cần tối ưu mức chi ph&iacute;.</p>
Xem chi tiết

Aruba 303 Wifi (JZ320A)

Aruba 303 Wifi (JZ320A)
Hàng mới
Aruba 303 Wifi (JZ320A)
<p>Aruba IAP 303 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 tầm trung với mức gi&aacute; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn để sở hữu c&ocirc;ng nghệ MU-MIMO mới cho tốc độ si&ecirc;u nhanh. Ph&ugrave; hợp m&ocirc;i trường mật độ trung b&igrave;nh như trường học, cửa h&agrave;ng, kho h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn hay văn ph&ograve;ng doanh nghiệp. Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng mới của Aruba sử dụng c&ocirc;ng nghệ Unified AP, cực kỳ linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh triển khai</p>
Xem chi tiết

Aruba 305 Wifi (JX945A)

Aruba 305 Wifi (JX945A)
Aruba 305 Wifi (JX945A)
<p>Aruba IAP 305 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 tầm trung với mức gi&aacute; hợp l&yacute;, hiệu suất cao v&agrave; mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng với mật độ trung b&igrave;nh. Aruba 305 c&oacute; nhiều anten 5GHz hơn c&aacute;c d&ograve;ng 207 v&agrave; 303 n&ecirc;n hỗ trợ tốt hơn cho c&aacute;c nhu cầu Co-Working sử dụng nhiều phone v&agrave; laptop đời mới.</p>
Xem chi tiết

Aruba 315 Wifi (JW811A)

Aruba 315 Wifi (JW811A)
Aruba 315 Wifi (JW811A)
<p>Aruba IAP 315 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cận cao cấp mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người d&ugrave;ng mobile, thiết bị IoT, BYOD v&agrave; c&aacute;c ứng dụng doanh nghiệp trong m&ocirc;i trường mật độ cao 5GHz (4x4 5GHz Radio)</p>
Xem chi tiết

Aruba 325 Wifi (JW325A)

Aruba 325 Wifi (JW325A)
Aruba 325 Wifi (JW325A)
<p>Aruba IAP 325 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp chạy song song 2 cổng mạng 1Gbps mang lại khả năng tin cậy tối đa. Với cả 2 băng tần 2.4GHz v&agrave; 5GHz đều được trang bị 4 anten, Aruba 325 l&agrave; sự lựa chọn số một cho những khu vực mật độ đ&ocirc;ng đ&uacute;c.</p>
Xem chi tiết

Aruba 335 Wifi (JW823A)

Aruba 335 Wifi (JW823A)
Aruba 335 Wifi (JW823A)
<p>Aruba IAP 335 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp chạy song song 2 cổng mạng nhưng điều đặc biệt l&agrave; c&oacute; một cổng hỗ trợ SmartRate l&ecirc;n đến 2.5Gbps. Điều n&agrave;y gi&uacute;p loại bỏ t&igrave;nh trạng nghẽn băng th&ocirc;ng 1Gbps khi c&oacute; nhiều người truy cập cần đến băng th&ocirc;ng cao trong nội bộ.</p>
Xem chi tiết

Aruba 345 Wifi (JZ031A)

Aruba 345 Wifi (JZ031A)
Hàng mới
Aruba 345 Wifi (JZ031A)
<p>Aruba IAP 345 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp nhất của Aruba hiện tại. C&oacute; 1 cổng SmartRate 2.5Gbps v&agrave; 1 cổng 1Gbps, hai cổng n&agrave;y c&oacute; thể gộp băng th&ocirc;ng v&agrave; failover cho nhau tạo ra băng th&ocirc;ng 3.5Gbps cho tốc độ v&agrave; độ an to&agrave;n cao nhất ở những nơi c&oacute; mật độ đ&ocirc;ng đ&uacute;c nhất.</p>
Xem chi tiết